FV18EYL

VOLVO V60

CAR CHECK | MOT HISTORY | MILEAGE | RARITY

MOT HISTORY

MOT PASSED - 22 Apr 2022

Test No: 421612732909
Mileage: 43,626 mi

MOT PASSED - 21 Apr 2021

Test No: 563147055640
Mileage: 36,452 mi

HOW MANY VOLVO V60 ARE LEFT?

FREE MOT HISTORY CHECK

MOT History Check App

Check the MOT History of any car on the go with these MOT History Apps.

  • MOT History Check

  • MOT History Check

  • MOT History Check